fbpx

Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§ 1
Postanowienia Ogólne

 1. Na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r., poz. 344) Grzegorz Wojewódka prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ggw_invest Grzegorz Wojewódka, ul. Tadeusza Kościuszki 1C, 44-100 Gliwice, NIP: 6312224729, REGON: 276709718, ustala niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej: „Regulamin”).
 2. Regulamin określa:
  a) zasady funkcjonowania i korzystania z serwisu „tutoriale.blessmusic.pl”,
  b) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną,
  c) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  d) tryb postępowania reklamacyjnego w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.

§ 2
Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące definicje:

 1. a)  Usługodawca – Grzegorz Wojewódka prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ggw_invest Grzegorz Wojewódka, ul. Tadeusza Kościuszki 1C, 44-100 Gliwice, NIP: 6312224729, REGON: 276709718, adres e-mail:  tutoriale@blessmusic.pl
 1. b)  Usługobiorca – każdy, kto w sposób zgodny z prawem korzysta z usług Serwisu,
 1. c)  Serwis – udostępniony przez Usługodawcę serwis internetowy działający pod domeną „tutoriale.blessmusic.pl”,
 1. d)  Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin. Regulamin publikowany jest na stronie Serwisu w sposób umożliwiający swobodne zapoznanie się z nim, wydrukowanie lub pobranie i zapisanie,
 1. e)  Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną w ramach Serwisu polegające na odpłatnym udostępnianiu Usługobiorcy przez Usługodawcę tutoriali drobnych utworów muzycznych.
 1. f)  Świadczenie usług drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;
 1. g)  Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną;
 1. h)  Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynność prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 1. i)  Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej.

§ 3
Warunki korzystania z serwisu

 1. Dostęp do Serwisu jest dobrowolny i nieodpłatny.
 2. Korzystanie z Usług dostępnych w Serwisie jest dobrowolne i odpłatne.
 3. Usługobiorcami mogą być osoby fizyczne, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
 4. Do zawarcia umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną dochodzi przez akceptację postanowień Regulaminu, przez co należy rozumieć rozpoczęcie korzystania z danej Usługi Serwisu na zasadach wskazanych w Regulaminie.
 5. Zawarta umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną wygasa z chwilą, gdy Usługobiorca zaprzestał korzystania z Serwisu.
 6. Korzystanie z Usług Serwisu wymaga uprzedniej akceptacji niniejszego Regulaminu.
 7. Usługobiorca zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem i dokonania akceptacji jego treści oraz przestrzegania postanowień Regulaminu.
 8. Akceptując Regulamin Usługobiorca składa oświadczenie o dobrowolnym przystąpieniu do korzystania z Usług oraz o prawdziwości danych wprowadzonych przez Usługobiorcę do Serwisu.
 9. Usługodawca informuje, że korzystanie z Usług związane jest z przysyłaniem danych przy pomocy publicznej sieci Internet, co związane jest z ryzykiem.
 10. Usługobiorca nie może podejmować działań mogących zakłócić lub uszkodzić działanie Serwisu. Usługodawca ma prawo uniemożliwić dostęp do Serwisu w przypadku powzięcia informacji o ww. działaniach Usługobiorcy.
 11. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę informacji o łamaniu przez Usługobiorcę Regulaminu, ma on prawo do natychmiastowego zaprzestania świadczenia Usług – bez uprzedniego ostrzeżenia lub wypowiedzenia.
 12. Zawartość Serwisu, stanowi utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlega ochronie. Wszelkie kopiowanie, rozpowszechnianie, powielanie lub dalsze wykorzystywanie zawartości Serwisu, poza dozwolonym użytkiem osobistym, bez zgody Usługodawcy jest zabronione.
 13. Polityka prywatności i obowiązki wynikające z RODO dostępne są w stopce, na samym dole strony.

§ 4
Warunki płatności za Usługi

 1. Usługi dostępne w ramach Serwisu są odpłatne według Cen przypisanych do poszczególnych tutoriali.
 2. Płatność za wybraną Usługę jest dokonywana jednorazowo, z góry, za pomocą płatności online.
 3. Płatności online dokonywane są za pośrednictwem Dotpay (podmiot trzeci), który świadczy swoje usługi zgodnie ze swoim regulaminem udostępnionym pod linkiem: https://www.dotpay.pl/dla-kupujacych/regulaminy/
 4. Usługobiorca, który dokonuje płatności online zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem podmiotu trzeciego.
 5. Usługobiorcy będący Przedsiębiorcami otrzymują z tytułu zrealizowanej Usługi fakturę VAT. W związku z tym Usługobiorca jest zobowiązany do wskazania danych niezbędnych do wystawienia faktury. Usługobiorcy będący Konsumentami również otrzymują fakturę za zrealizowaną Usługę, o ile dane podane przez Usługobiorcę pozwalają na jej wystawienie.
 6. Usługobiorca zgadza się na udostępnianie mu faktur w formacie PDF do samodzielnego pobrania i wydruku.

§ 5
Odstąpienie od umowy

 1. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że usługa zostaje wykonana z chwilą udostępnienia mu przez Usługodawcę tutorialu utworu muzycznego.
 2. Usługobiorca z chwilą wykonania usługi traci prawo do odstąpienia od umowy. W pozostałych przypadkach Usługobiorca, który jest Konsumentem może w terminie 30 dni kalendarzowych od zawarcia na odległość umowy odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu kosztów. Stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć pisemnie lub mailowo na adres Usługodawcy podany w § 2 lit. a) Regulaminu.
 3. Usługobiorca, który nie jest Konsumentem nie ma prawa do odstąpienia od zawartej na odległość umowy.

§ 6
Reklamacje

 1. W przypadku błędów, wad w działaniu Serwisu lub Usług, a także w przypadku złamania Regulaminu, Usługobiorca ma prawo wnieść reklamację.
 2. Reklamację Usługobiorca może złożyć pisemnie lub mailowo na adres Usługodawcy podany w § 2 lit. a) Regulaminu.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od jej wpływu. Usługobiorca zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji pisemnie lub mailowo.

§ 7
Warunki techniczne korzystania z Serwisu Usługodawcy

 1. Prawidłowe korzystanie z Usług Serwisu wymaga od Usługobiorcy zainstalowanej przeglądarki internetowej (www), programu do obsług poczty elektronicznej oraz aktywnej poczty e-mail.
 2. Usługobiorca powinien również spełniać następujące warunki techniczne:
  a)  dysponować komputerem PC, tabletem lub smartfonem wyposażonym w dostęp do Internetu, system operacyjny Windows XP lub nowszy, Mac OS, iOS, Android z kartą graficzną
  b)  dysponować przeglądarką www obsługującą połączenia SSL, aplikacje JavaScript, technologie Flash oraz możliwość dopisywania plików COOKIES w najnowszej dostępnej wersji.

§ 8
Postanowienia końcowe

 1. Usługobiorca oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje go w całości.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
 3. Usługodawca jest uprawniony do dokonywania zmian danych w Serwisie, zmian wymagań technicznych, a także do czasowego lub trwałego ograniczenia w dostępności Serwisu.
 4. Usługodawca jest również uprawniony do zamknięcia Serwisu, o czym poinformuje Usługobiorców umieszczając na stronie internetowej tutoriale.blessmusic.pl stosowne oświadczenie.
 5. Regulamin dostępny jest na stronie tutoriale.blessmusic.pl w stopce na dole strony.
 6. Prawem właściwym dla umowy o świadczenie usług elektronicznych, o których mowa w Regulaminie jest prawo polskie.
 7. W przypadku, gdy Usługobiorcą jest Przedsiębiorca wszelkie spory w związku z niniejszym Regulaminem i zawartymi umowami podlegają rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 8. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa, w tym przepisy kodeksu cywilnego.